EPVD 40/2013-8

SKLEP

Okrajno sodišče v Ljubljani, okrajna sodnica Pravična Sodnica,

je v postopku odločanja in izdaje sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja storilcu: JANEZ NOVAK, Neka cesta 15, Ljubljana,

na podlagi tretjega odstavka 22. člena, 202.č in 202.d člena in četrtega odstavka 214. člena Zakona o prekrških po uradni dolžnosti

21. marca 2013


SKLENILO:

I. JANEZU NOVAKU, imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja št. V 2343245, št. registra 234123, izdanega pri Upravni enoti Ljubljana, dne 10. 10. 2005, EMŠO 1508960512342, stanujočemu Neka cesta 15, Ljubljana, Upravna enota Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, ki je dne 10. 2. 2013, po Zakonu o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP) kot voznik motornega vozila kategorije B dosegel 18 kazenskih točk, se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za kategorije AM, B1, B in G, ki so bile vpisane v vozniško dovoljenje na dan 10. 2. 2013.

II. Storilec mora plačati sodno takso, ki bo odmerjena po pravnomočnosti sklepa z nalogom za plačilo sodne takse.

OBRAZLOŽITEV:

1. Okrajno sodišče v Ljubljani je, dne 20. 5. 2013 prejelo obvestilo Ministrstva za pravosodje št. 352-4532/2013, ki vodi skupno evidenco o številu izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce in o pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, da je bilo Janezu Novaku kot vozniku s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani PR 10/2013-1 z dne 25. 2. 2013 izrečenih 18 kazenskih točk.

2. Sodišče je v postopku odločanja o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja vpogledalo v evidenco vozniških dovoljenj ter ugotovilo, da je storilec imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja za kategorije AM, BI, B in G. Vozniško dovoljenje za kategorijo B je pridobil dne 10. 10. 2005.

3. Sodišče je z vpogledorn v pravnomočno odločbo ugotovilo, da je storilec Janez Novak, dne 10. 2. 2013, po ZPrCP kot voznik motornega vozila kategorije B dosegel 18 (osemnajst) kazenskih točk, in sicer mu je bil kot vozniku motornega vozila kategorije B izrečenih osemnajst (18) kazenskih točk za prekršek po 4. točki petega odstavka 105. člena ZPrCP s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani PR 10/2013-1 z dne 25. 2. 2013, ki je postala pravnomočna dne 14. 5. 2013.

4. Glede na navedeno je sodišče ugotovilo, da je storilec Janez Novak kot imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja dne 10. 2. 2013 po ZPrCP kot voznik motornih vozil kategorij AM, BI, B in G dosegel 18 (osemnajst) kazenskih točk, ki imajo za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter odločilo tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

5. Sodišče storilcu dodaja, da se bo lahko storilec izognil izvrševanju sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in mu ne bo treba ponovno opravljati vozniški izpit, naj v nadaljnjih postopkih ravna v skladu s poukom iz 7. točke te obrazložitve. Sodišče bo namreč lahko izvršitev sankcije naknadno odložilo pod pogojem, da storilec v času od 6 do 24 mesecev, torej v preizkusni dobi, ne bo storil hujšega prekrška, kot ga določa ZPrCP in da bo izpolnil obveznosti, ki bodo določene v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

6. Storilec mora po 7. točki 2. člena Zakona o sodnih taksah plačati sodno takso, ki bo odmerjena z nalogom za plačilo sodne takse.

7. Pouk o možnosti vložitve predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ter pogojih in roku za vložitev: Storilec prekrška, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja v 15 dneh od pravnomočnosti oziroma od dneva vročitve pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je odločilo o sankciji. S predlogom mora storilec posredovati tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja do odločitve sodišča o predlogu.

PRAVNI POUK:

Zoper sklep lahko vloži imetnik vozniškega dovoljenja, njegov zakoniti zastopnik ali zagovornik pritožbo na višje sodišče v osmih dneh od vročitve sklepa. Pritožba mora vsebovati navedb sklepa, obrazložitev in podpis vložnika. Pritožba se vloži pisno v dveh izvodih pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Oddelku za prekrške, Ljubljana. Pritožba velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti.

Ljubljana, 21. marec 2013

Pošljite povpraševanje