PR 10/2013-1

SKLEP


Okrajno sodišče v Ljubljani, okrajna sodnica Pravična Sodnica,

je v postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja obdolžencu: JANEZ NOVAK, Neka cesta 15, Ljubljana,

zaradi prekrška po 4. točki petega odstavka 105. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP, Ur. list RS, št. 109-15773/10),

na predlog prekrškovnega organa Policijske postaje Ljubljana, številka 1234-545/2013/3 (4bb5-123), z dne 15. 2. 2013, o predlogu za začasni odvzem vozniškega dovoljenja,

25. februarja 2013


SKLENILO:

I. Obdolženemu Janezu Novaku, EMŠO 1508960512342, rojenem v Ljubljani, državljanu Republike Slovenije, stanujočemu Neka cesta 15, Ljubljana, se na podlagi prvega odstavka 113.b člena Zakona o prekrških (ZP-1), začasno odvzame vozniško dovoljenje serija 5432120, številka vpisa v register voznikov motornih vozil 234123, izdano pri Upravni enoti Ljubljana, dne 10. 10. 2005, in prepove nadaljnja vožnja motornega vozila za kategorije AM, B1, B in G, za katere je imel vozniško dovoljenje, ko je storil prekršek.

II. Začasni odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved vožnje motornega vozila, ki začne učinkovati z vročitvijo tega sklepa, se izvrši z vpisom v evidenco izdanih vozniških dovoljenja in velja za čas, dokler traja postopek, vendar najdlje za toliko časa, kot je določeno po Zakonu o voznikih za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja.

III. Čas, za katerega je začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma prepovedana vožnja motornega vozila se obdolžencu všteje v čas, v katerem lahko ponovno pridobi vozniško dovoljenje.

IV. Obdolženec mora plačati sodno takso, ki jo bo odmerilo sodišče s plačilnim nalogom po pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu.

OBRAZLOŽITEV:

1. Prekrškovni organ je zoper obdolženca vložil z obdolžilnim predlogom predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja zaradi uvodoma navedenega prekrška, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, za katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa je na kraju prekrška ugotovila, da je podan utemeljen sum, da je obdolženec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje storil navedeni prekršek. Na kraju prekrška je pooblaščena uradna oseba obdolžencu prepovedala nadaljnjo vožnjo motornega vozila in odvzela vozniško dovoljenje ter mu izdala potrdilo.

2. Iz obdolžilnega predloga izhaja, da je obdolženec, dne 10. 2. 2013, ob 13.10 uri vozil lastni osebni avtomobil reg. št. LJ TT-15M po glavni cesti II. reda št. 106, odsek 52. km 5.000, skozi naselje Pri Ljubljani, iz smeri Ljubljane proti Celju pod vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest ob pravilni uporabi pokazal 0,59 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar ob upoštevanju odstopanja naprave pomeni, da je imel v organizmu najmanj 0,54 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

3. Sodišče po proučitvi predloga ugotavlja, da je predlog prekrškovnega organa utemeljen, saj je obdolženec storil prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, za katerega se po Zakonu o pravilih cestnega prometa izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Začasni odvzem kot začasen ukrep, ki sicer posega v človekove pravice, je utemeljen v potrebi po zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja pred ogrožanjem in poškodovanjem v cestnem prometu, ki je toliko nevarnejše, če gre za najtežje kršitve, po drugi strani pa se sorazmernost zagotavlja z možnostjo vrnitve začasno odvzetega dovoljenja, pod zakonsko določenimi pogoji.

4. Začasni odvzem vozniškega dovoljenja začne učinkovati z vročitvijo sklepa in velja za čas dokler traja postopek, vendar najdlje za toliko časa, kot je določeno po Zakonu o voznikih za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja. Po prvem odstavku 58. člena Zakona o voznikih lahko obdolženec pridobi novo vozniško dovoljenje po 6 mesecih od izvršitve odločbe. Če mu je izrečeno prenehanje prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe.

5. V skladu s 124. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se začasni odvzem vozniškega dovoljenja izvrši z vpisom v evidenco izdanih vozniških dovoljenj.

6. V skladu s četrtim odstavkom 113.c člena Zakona o prekrških se čas, za katerega je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma prepovedana vožnja, obdolžencu všteje izrečeno sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila kategorije AM, BI, B in G, ali v čas, v katerem lahko ponovno pridobi vozniško dovoljenje, ki mu je zaradi sklepa ali sodbe prenehalo veljati.

7. Obdolženec mora na podlagi šeste točke prvega odstavka 143. člena Zakona o prekrških in sedme točke 2. člena Zakona o sodnih taksah plačati sodno takso, ki jo bo odmerilo sodišče s plačilnim nalogom po pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu.

8. Obdolženec mora na podlagi šeste točke prvega odstavka 143. člena Zakona o prekrških in sedme točke 2. člena Zakona o sodnih taksah plačati sodno takso, ki jo bo odmerilo sodišče s plačilnim nalogom po pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu.


PRAVNI POUK:

Zoper sklep lahko vloži obdolženec ugovor v treh dneh od dneva prejema sklepa, ki ne zadrži izvršitve sklepa. Ugovor se vloži pisno v dveh izvodih pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Oddelku za prekrške, Ljubljana. Ugovor velja za pravnomočnega, če je oddan zadnji dan roka za vložitev ugovora priporočeno po pošti.


Pogoji za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja:

Obdolženec lahko predlaga sodišču, da se mu začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku oziroma pred izvršitvijo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlog se do pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu lahko vloži pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Oddelku za prekrške, Ljubljana, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, po pravnomočnosti pa pri sodišču, ki je pristojno za izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlogu mora biti priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po 58. Členu Zakona o voznikih, sicer ga bo sodišče zavrglo.


Ljubljana, 25. februar 2013

Pošljite povpraševanje